SA-Q 3/2021
KPPD
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlolub usługo)
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmując y okres
od 2021-07-01 do 2021-09-30
data przekazania:
2021-11-15
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulic a) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y)
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-09-30
3 kwartał(y)
narastająco /
2020 okres od
2020-01-01 do
2020-09-30
3 kwartał(y)
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-09-30
3 kwartał(y)
narastająco /
2020 okres od
2020-01-01 do
2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
301 840 236 635 66 215 53 272
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
29 061 8 470 6 375 1 907
III. Zysk (strata) brutto
28 775 7 268 6 312 1 636
IV. Zysk (strata) netto
23 203 5 812 5 090 1 308
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
37 915 22 873 8 317 5 149
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej
-16 301 -5 195 -3 576 -1 170
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 542 -15 231 -2 093 -3 429
VIII. Przeywy pieniężne netto, razem
12 072 2 447 2 648 551
IX.
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
193 033 163 778 41 666 35 490
X.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
75 732 69 680 16 347 15 099
XI.
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
15 853 16 049 3 422 3 478
XII.
Zobowiązania ktkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
42 679 41 212 9 212 8 930
XIII.
Kapitałasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
117 301 94 098 25 319 20 390
XIV.
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
5 094 5 094 1 100 1 104
XV.
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w/ EUR)
14,30 3,58 3,14 0,81
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII.
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
72,30 58,00 15,61 12,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w /EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
SA-Q 3/2021
KPPD
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,6329
zł/EUR dla 2021 r. i 4,6148 zł/EUR na 31.12.2020 r. (pkt: IX do XV i XVII).
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku
obrotowego i wynoszącego odpowiednio: 4,5585 zł/EUR dla 2021 r. i 4,4420 zł/EUR dla 2020 r.
Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadcej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
w tys.
stan na
2021-09-30
koniec kwartału /
2021
stan na
2021-06-30
koniec poprz.
kwartału / 2021
stan na
2020-12-31
koniec poprz. roku
/ 2020
stan na
2020-09-30
koniec kwartału /
2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
107 817 99 545 96 914 95 328
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
18 69 210 287
2. Rzeczowe aktywa trwałe
101 908 93 916 92 743 90 870
3. Inwestycje ugoterminowe
2 149 2 196 1 047 1 065
3.1. Nieruchomości
2 149 2 196 1 047 1 065
4. ugoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3 742 3 364 2 914 3 106
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3 742 3 364 2 914 3 106
II. Aktywa obrotowe
85 216 79 255 66 864 68 016
1. Zapasy
29 236 31 177 32 732 30 227
2. Należności krótkoterminowe
36 681 35 207 27 208 28 987
2.1. Od pozostyc h jednostek
36 681 35 207 27 208 28 987
3. Inwestycje ktkoterminowe
18 488 12 450 6 399 8 532
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
18 488 12 450 6 399 8 532
a) w pozostych jednostkach
30 137 13 1 941
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
18 458 12 313 6 386 6 591
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
811 421 525 270
A k t y w a r a z e m
193 033 178 800 163 778 163 344
PASYWA
I. Kapitał asny
117 301 105 479 94 098 91 528
1. Kapitał zakładowy
5 094 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy
89 004 89 004 80 536 80 536
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych
86 86
4. Zysk (strata) netto
23 203 11 381 8 382 5 812
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
75 732 73 321 69 680 71 816
1. Rezerwy na zobowiązania
16 748 14 705 11 711 13 148
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 110 1 134 1 076 889
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
7 164 7 151 6 483 7 609
a) długoterminowa
5 221 5 208 4 540 5 618
b) krótkoterminowa
1 943 1 943 1 943 1 991
1.3. Pozostałe rezerwy
8 474 6 420 4 152 4 650
a) krótkoterminowe
8 474 6 420 4 152 4 650
2. Zobowiązania długoterminowe
15 853 15 726 16 049 18 651
2.1. Wobec pozostałych jednostek
15 853 15 726 16 049 18 651
3. Zobowiązania ktkoterminowe
42 679 42 401 41 212 39 235
3.1. Wobec pozostałych jednostek
41 481 41 371 40 477 38 150
3.2. Fundusze specjalne
1 198 1 030 735 1 085
4. Rozliczenia międzyokresowe
452 489 708 782
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
452 489 708 782
a) długoterminowe
3 16 43 449
b) krótkoterminowe
449 473 665 333
P a s y w a r a z e m
193 033 178 800 163 778 163 344
Wartość księgowa
117 301 105 479 94 098 91 528
Liczba akcji (w szt.)
1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
72,30 65,01 58,00 56,42
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SA-Q 3/2021
KPPD
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierws (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na
2021-09-30
koniec kwartału /
2021
stan na
2021-06-30
koniec poprz.
kwartału / 2021
stan na
2020-12-31
koniec poprz. roku
/ 2020
stan na
2020-09-30
koniec kwartału /
2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poczeń
1. Zobowiązania warunkowe
1 080 1 080 990 990
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w
kapitale (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
1 080 1 080 990 990
- Zarząd Słki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę
1 080 1 080 990 990
Pozycje pozabilansowe, razem
1 080 1 080 990 990
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierws (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021
okres od
2021-07-01 do
2021-09-30
3 kwartały
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-09-30
3 kwartał / 2020
okres od
2020-07-01 do
2020-09-30
3 kwartały
narastająco /
2020 okres od
2020-01-01 do
2020-09-30
I.
Przychody netto ze sprzedaży produkw, towarów i materiałów, w
tym:
111 324 301 840 77 554 236 635
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
109 642 296 767 74 741 228 084
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1 682 5 073 2 813 8 551
II. Koszty sprzedanych produkw, towarów i materiałów, w tym:
80 759 229 968 66 026 196 335
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produkw
79 634 226 280 64 165 190 500
2. Wartość sprzedanych towarów i materiów
1 125 3 688 1 861 5 835
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
30 565 71 872 11 528 40 300
IV. Koszty sprzedaży
5 260 15 561 4 888 14 211
V. Koszty ogólnego zarządu
10 855 30 181 8 125 23 988
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
14 450 26 130 -1 485 2 101
VII. Pozostałe przychody operacyjne
790 3 106 3 791 6 812
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc h
641 1 078 138
2. Dotacje
23 122 18 55
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
22 803 72 405
4. Inne przychody operacyjne
104 1 103 3 701 6 214
VIII. Pozoste koszty operacyjne
79 175 386 443
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
10
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
27 27 334 267
3. Inne koszty operacyjne
52 148 42 176
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
15 161 29 061 1 920 8 470
X. Przychody finansowe
0 157 5 58
1. Odsetki, w tym:
71 5 58
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
86
XI. Koszty finansowe
510 443 505 1 260
1. Odsetki w tym:
85 382 147 694
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
286 263 302
3. Inne
139 61 95 264
XII. Zysk (strata) brutto
14 651 28 775 1 420 7 268
XIII. Podatek dochodowy
2 829 5 572 302 1 456
a) cść bieżąca
3 231 6 366 802 1 769
Komisja Nadzoru Finansowego
3
SA-Q 3/2021
KPPD
w tys.
3 kwartał/2021
okres od
2021-07-01 do
2021-09-30
3 kwartały
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-09-30
3 kwartał / 2020
okres od
2020-07-01 do
2020-09-30
3 kwartały
narastająco /
2020 okres od
2020-01-01 do
2020-09-30
b) cść odroczona
-402 -794 500 -313
XIV. Zysk (strata) netto
11 822 23 203 1 118 5 812
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
25 773 6 978
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 15,89 4,30
Sposób obliczania zysku zannualizowanego:
1. dla 2021 r. : zysk za 9 m-cy 2021 r. plus (zysk za 12 m-cy 2020 r. minus zysk za 9 m-cy 2020 r.) tj. 23 203 + (8 382 - 5 812) = 25 773
2. dla 2020 r. : zysk za 9 m-cy 2020 r. plus (zysk za 12 m-cy 2019 r. minus zysk za 9 m-cy 2019 r.) tj. 5 812 + (3 085 - 1 919) = 6 978
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021
okres od
2021-07-01 do
2021-09-30
3 kwartały
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-09-30
rok 2020 okres od
2020-01-01 do
2020-12-31
3 kwartał(y)
narastająco /
2020 okres od
2020-01-01 do
2020-09-30
I. Kapitał asny na poctek okresu (BO)
105 479 94 098 85 716 85 716
I.a.
Kapitał asny na poctek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
105 479 94 098 85 716 85 716
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
5 094 5 094 5 094 5 094
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
5 094 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na poctek okresu
89 004 80 536 77 451 77 451
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
8 468 3 085 3 085
a) zwiększenia (z tytułu)
8 468 3 085 3 085
- z podziału zysku (ustawowo)
8 468 3 085 3 085
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
89 004 89 004 80 536 80 536
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poctek okresu
11 381 8 468 3 171 3 171
3.1. Zysk z lat ubieyc h na poctek okresu
0 3 171
a) korekty błędów
0
3.2.
Zysk z lat ubiegłych na poctek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
11 381 8 468 3 171 3 171
a) zmniejszenia (z tytułu)
8 468 3 085 3 085
- odpisu na kapitał zapasowy
8 468 3 085 3 085
3.3. Zysk z lat ubieyc h na koniec okresu
11 381 0 86 86
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0 86 86
4. Wynik netto
11 822 23 203 8 382 5 812
a) zysk netto
11 822 23 203 8 382 5 812
II. Kapitał asny na koniec okresu (BZ )
117 301 117 301 94 098 91 528
III.
Kapitał asny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
117 301 117 301 94 098 91 528
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021
okres od
2021-07-01 do
2021-09-30
3 kwartały
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-09-30
3 kwartał / 2020
okres od
2020-07-01 do
2020-09-30
3 kwartały
narastająco /
2020 okres od
2020-01-01 do
2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalnci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
11 822 23 203 1 118 5 812
II. Korekty razem
5 147 14 712 6 162 17 061
1. Amortyzacja
3 578 10 528 3 373 9 931
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
362 66 166 829
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SA-Q 3/2021
KPPD
w tys.
3 kwartał / 2021
okres od
2021-07-01 do
2021-09-30
3 kwartały
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-09-30
3 kwartał / 2020
okres od
2020-07-01 do
2020-09-30
3 kwartały
narastająco /
2020 okres od
2020-01-01 do
2020-09-30
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
83 349 141 647
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-640 -1 076 11 -159
5. Zmiana stanu rezerw
2 044 5 037 819 2 494
6. Zmiana stanu zapasów
1 941 3 496 1 388 6 194
7. Zmiana stanu należności
-1 473 -9 473 2 443 -6 283
8.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
-228 7 241 -2 242 3 796
9. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowych
-806 -1 370 -200 -690
10. Inne korekty
286 -86 263 302
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
16 969 37 915 7 280 22 873
B. Przepływy środków pieniężnych z działalnci inwestycyjnej
I. Wpływy
849 1 327 59 206
1.
Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
849 1 327 59 206
II. Wydatki
9 825 17 628 2 235 5 401
1.
Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
9 825 17 628 2 136 4 753
2. Na aktywa finansowe, w tym:
99 648
a) w pozostych jednostkach
99 648
- nabycie aktywów finansowych
99 648
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-8 976 -16 301 -2 176 -5 195
C. Przeywy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
6 696 4 614 4 677 297
1. Kredyty i pożyczki
6 686 4 514 4 637 148
2. Inne wpływy finansowe
10 100 40 149
II. Wydatki
8 544 14 156 10 099 15 528
1. Spłaty kredytów i pożyczek
7 882 11 520 9 143 12 959
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego
569 2 207 828 1 991
3. Odsetki
61 280 119 553
4. Inne wydatki finansowe
32 149 9 25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-1 848 -9 542 -5 422 -15 231
D. Przeywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
6 145 12 072 -318 2 447
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
6 145 12 072 -318 2 447
F. Środki pieniężne na poctek okresu
12 213 6 386 6 909 4 144
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
18 458 18 458 6 591 6 591
- o ogranic zonej możliwości dysponowania
6 319 6 319 5 909 5 909
Poz. C.I.2 Inne wpływy
- zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward - 100 tys. zł
Poz C.II.4 Inne wydatki
- zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward - 149 tys. zł
PODPISY OB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2021-11-10 Bożena Czerwińska-Lasak Wic eprezes Zarządu
2021-11-10 Danuta Kotowska ówna Księgowa
Komisja Nadzoru Finansowego
5