SA-P 2021
KPPD
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 202
1
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitenw papierów wartościowych prowadcych działalnć wytwórc, budowlaną, handlolub usługową lub dla
emitenw papierów wartościowych będąc ych alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2021 obejmując e okres
od 2021-01-01 do 2021-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020 obejmujące okres
od 2020-01-01 do 2020-06-30
data przekazania:
2021-08-30
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / braa)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazaćciwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półroc znego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania
finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania łrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półroc znego sprawozdania
finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnosce sie do zastrzeżeń wyrażonych
przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skconego
sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnosce się do wydanego przez firmę
audytorską sprawozdania z badania półroc znego skróc onego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania
finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowyrażenia opinii
wiadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej
w wersji pnej
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów bęcych ASI
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitaleasnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produkw, towarów i materiałów
190 516 159 081 41 897 35 819
II. Zysk (strata) z działalnci operacyjnej
13 900 6 550 3 057 1 475
III. Zysk (strata) brutto
14 124 5 848 3 106 1 317
IV. Zysk (strata) netto
11 381 4 694 2 503 1 057
V. Przeywy pieniężne netto z działalności operacyjnej
20 946 15 593 4 606 3 511
VI. Przeywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 325 -3 019 -1 611 -680
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7 694 -9 809 -1 692 -2 209
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
5 927 2 765 1 303 623
IX.
Aktywa, razem (na koniec półrocza biąc ego roku obrotowego i
na koniec poprzedniego roku obrotowego)
178 800 163 778 39 551 35 490
Komisja Nadzoru Finansowego
1
SA-P 2021
KPPD
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
X.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
73 321 69 680 16 219 15 099
XI.
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półroc za bieżącego
roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
15 726 16 049 3 479 3 478
XII.
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec łrocza bieżącego
roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
42 401 41 212 9 379 8 930
XIII.
Kapitał asny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
105 479 94 098 23 332 20 390
XIV.
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
5 094 5 094 1 127 1 104
XV.
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
7,01 2,89 1,54 0,65
Rozwodniony zysk (strata) na jed akc ję zwykłą (w zł/EUR)
XVII.
Wartość księgowa na jedną akcję (w/EUR) (na koniec
półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)
65,01 58,00 14,38 12,57
Rozwodniona wartć księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na
koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,5208
zł/EUR dla 2021 r. i 4,6148 zł/EUR na 31.12.2020 r. (pkt: IX do XIV i XVII).
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego
średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca obrotowego i
wynoszących: 4,5472 zł/EUR dla 2021 r. oraz 4,4413 zł/EUR dla 2020 r.
Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadcej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
Noty
w tys.
półrocze / 2021 2020 półroc ze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
99 545 96 914 95 869
1. Wartci niematerialne i prawne, w tym:
69 210 322
2. Rzeczowe aktywa trwe
93 916 92 743 91 483
3. Inwestycje ugoterminowe
2 196 1 047 1 084
3.1. Nieruc homości
2 196 1 047 1 084
4. ugoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3 364 2 914 2 980
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3 364 2 914 2 980
II. Aktywa obrotowe
79 255 66 864 72 203
1. Zapasy
31 177 32 732 31 615
2. Należnci krótkoterminowe
35 207 27 208 31 430
2.1. Od pozostałych jednostek
35 207 27 208 31 430
3. Inwestycje ktkoterminowe
12 450 6 399 8 844
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
12 450 6 399 8 844
a) w pozostych jednostkac h
137 13 1 935
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
12 313 6 386 6 909
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
421 525 314
A k t y w a r a z e m
178 800 163 778 168 072
PASYWA
I. Kapitałasny
105 479 94 098 90 410
1. Kapitał zakładowy
5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy
89 004 80 536 80 536
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych
86 86
4. Zysk (strata) netto
11 381 8 382 4 694
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SA-P 2021
KPPD
Noty
w tys.
półrocze / 2021 2020 półroc ze / 2020
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
73 321 69 680 77 662
1. Rezerwy na zobowiązania
14 705 11 711 12 330
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 134 1 076 1 263
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
7 151 6 483 7 692
a) długoterminowa
5 208 4 540 5 701
b) krótkoterminowa
1 943 1 943 1 991
1.3. Pozostałe rezerwy
6 420 4 152 3 375
a) krótkoterminowe
6 420 4 152 3 375
2. Zobowiązania ugoterminowe
15 726 16 049 19 421
2.1. Wobec pozostałych jednostek
15 726 16 049 19 421
3. Zobowiązania ktkoterminowe
42 401 41 212 45 010
3.1. Wobec pozostałych jednostek
41 371 40 477 44 119
3.2. Fundusze specjalne
1 030 735 891
4. Rozliczenia międzyokresowe
489 708 901
4.1. Inne rozlic zenia międzyokresowe
489 708 901
a) długoterminowe
16 43 481
b) krótkoterminowe
473 665 420
P a s y w a r a z e m
178 800 163 778 168 072
Wartość księgowa
105 479 94 098 90 410
Liczba akcji (w szt.)
1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w) 65,01 58,00 55,73
POZYCJE POZABILANSOWE
Noty
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
Należnci warunkowe
1. Zobowiązania warunkowe
1 080 990 990
1.1. Na rzecz pozostych jednostek (z tytu)
1 080 990 990
- Zard Słki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę
1 080 990 990
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
1 080 990 990
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produkw, towarów i materiałów, w tym:
190 516 159 081
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
187 125 153 343
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
3 391 5 738
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
149 209 130 309
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produkw
146 646 126 335
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
2 563 3 974
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
41 307 28 772
IV. Koszty sprzedaży
10 301 9 323
V. Koszty ogólnego zarządu
19 326 15 863
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
11 680 3 586
VII. Pozoste przychody operacyjne
2 316 3 317
1. Zysk z tytułu rozc hodu niefinansowych aktywów trwałych
437 148
2. Dotacje
99 37
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
781 619
4. Inne przychody operacyjne
999 2 513
VIII. Pozoste koszty operacyjne
96 353
Komisja Nadzoru Finansowego
3
SA-P 2021
KPPD
Noty
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
219
2. Inne koszty operacyjne
96 134
IX. Zysk (strata) z działalnci operacyjnej
13 900 6 550
X. Przychody finansowe
530 53
1. Odsetki, w tym:
71 53
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
373
3. Inne
86
XI. Koszty finansowe
306 755
1. Odsetki w tym:
297 547
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
39
3. Inne
9 169
XII. Zysk (strata) brutto
14 124 5 848
XIII. Podatek doc hodowy
2 743 1 154
a) c ść bieżąca
3 135 967
b) c ść odroczona
-392 187
XIV. Zysk (strata) netto
11 381 4 694
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
15 069 3 431
Średnia ważona lic zba akcji zwykłych (w szt.)
1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
9,29 2,11
Sposób obliczania zysku zanualizowanego:
1. dla 2021 r. = zysk za 2020 r. minus zysk za I półrocze 2020 r. plus zysk za I półrocze 2021 r.:
8 382 - 4 694 + 11 381 = 15 069
2. dla 2020 r. = zysk za 2019 r. minus zysk za I półrocze 2019 r. plus zysk za I półrocze 2020 r.:
3 085 - 4 348 + 4 694 = 3 431
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał asny na poctek okresu (BO)
94 098 85 716 85 716
I.a.
Kapitał asny na poc tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
94 098 85 716 85 716
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
5 094 5 094 5 094
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
80 536 77 451 77 451
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
8 468 3 085 3 085
a) zwiększenia (z tytułu)
8 468 3 085 3 085
- z podziału zysku (ustawowo)
8 468 3 085 3 085
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
89 004 80 536 80 536
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc tek okresu
8 468 3 171 3 085
3.1. Zysk z lat ubiegłych na poctek okresu
0 0 86
a) korekty błędów
0 0 86
3.2.
Zysk z lat ubiegłych na poctek okresu, po uzgodnieniu do danyc h
porównywalnych
8 468 3 171 3 171
a) zmniejszenia (z tytułu)
8 468 3 085 3 085
- przeksięgowania na kapitał zapasowy
8 468 3 085 3 085
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0 86 86
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0 86 86
4. Wynik netto
11 381 8 382 4 694
a) zysk netto
11 381 8 382 4 694
II. Kapitał asny na koniec okresu (BZ )
105 479 94 098 90 410
III. Kapitał asny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
105 479 94 098 90 410
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SA-P 2021
KPPD
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przeywy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
11 381 4 694
II. Korekty razem
9 565 10 899
1. Amortyzacja
6 950 6 558
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
-296 663
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
266 506
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-436 -170
5. Zmiana stanu rezerw
2 993 1 675
6. Zmiana stanu zapasów
1 555 4 806
7. Zmiana stanu należności
-8 000 -8 726
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredyw
7 469 6 038
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-564 -490
10. Inne korekty
-372 39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
20 946 15 593
B. Przeywy środków pieniężnyc h z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
478 147
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwych
478 147
II. Wydatki
7 803 3 166
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
7 803 2 617
2. Na aktywa finansowe, w tym:
549
a) w pozostych jednostkac h
549
- nabycie aktywów finansowych
549
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-7 325 -3 019
C. Przeywy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
2 555 257
1. Kredyty i pożyczki
2 465 148
2. Inne wpływy finansowe
90 109
II. Wydatki
10 249 10 066
1. Spłaty kredytów i pożyczek
8 275 8 453
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
1 638 1 163
3. Odsetki
219 434
4. Inne wydatki finansowe
117 16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-7 694 -9 809
D. Przeywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
5 927 2 765
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
5 927 2 765
F. Środki pieniężne na poctek okresu
6 386 4 144
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
12 313 6 909
- o ograniczonej możliwości dysponowania
6 099 5 266
Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe:
- zrealizowane różnice kursowe od transakcji forward 90 tys.zł
Pozycja C.II.4 Inne wydatki finansowe
- zrealizowane różnice kursowe od transakcji forward 117 tys.zł
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartciowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne
sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, krych
zakres został określony w rozpordzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu
informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
5
SA-P 2021
KPPD
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2021-08-26 Bena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zardu
2021-08-26 Danuta Kotowska ówna Księgowa
Komisja Nadzoru Finansowego
6