An independent member of UHY international
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
SPÓŁKA AKCYJNAA. ECA S.A.
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGDUŁROCZNEGO SKCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R.
26.08.2021 R.
2
2
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Koszalińskiego Przedsiębiorstwa
Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
Wprowadzenie
Przeprowadzilmy przegląd załączonego skróconego łrocznego sprawozdania
finansowego Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Słka Akcyjna
(dalej „Spółka”), z siedzibą w Szczecinku, na które sada się: bilans sporządzony na
dzi 30.06.2021 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale
własnym, rachunek przeywów pieniężnych za okres 01.01.2021 do 30.06.2021
roku oraz informacja dodatkowa (dalej „półroczne skrócone sprawozdanie
finansowe”).
Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie półrocznego
skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 217) zwaną dalej „ustawą o
rachunkowości”, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz w
formie określonej zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji biących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niecego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 roku , poz. 757).
Odpowiedzialność Biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego
skróconego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas
przeglądu.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przegdu 2410
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przegdu 2410 „Przegd
śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego
rewidenta jednostki przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
3
3
Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim
do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu
procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.
Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że
wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania,
zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z przeglądu na temat tego
półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
Wniosek
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie
zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądz, że załączone półroczne skrócone
sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z usta o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz w formie określonej zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji biących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku , poz. 757).
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
…………………………………….
Anna Ławniczak
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 13066
Przeprowadzający przegląd w imieniu
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
Nr 3115
Poznań, 26.08.2021 r.