Oświadczenie Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A.
z dnia 19 marca 2021 r.
o funkcjonowaniu Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.
Rada Nadzorcza KPPD-Szczecinek S.A. niniejszym oświadcza, że:
1) w KPPD-Szczecinek S.A. funkcjonuje Komitet Audytu,
2) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
KPPD-Szczecinek S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
3) Komitet Audytu KPPD-Szczecinek S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
RADA NADZORCZA KPPD-Szczecinek S.A.
Szczecinek, dnia 19 marca 2021 r.
Oświadczenie zostaje wydane w celu zamieszczenia w raporcie rocznym za rok obrotowy 2020 zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. poz. 757).