WIZJA, MISJA I CELE STRATEGICZNE KPPD- SZCZECINEK S.A.

WIZJA

Nowoczesna Spółka żywo reagująca na zmiany rynkowe i kreująca kierunki w zastosowaniu drewna w poszczególnych branżach, lobbująca/promująca wykorzystanie drewna jako naturalny produkt.

MISJA

KPPD–Szczecinek S.A. to znaczący europejski producent tarcicy i wyrobów drzewnych, działający w sposób przyjazny dla otoczenia, tworzący wartość dodaną dla swoich interesariuszy.

CEL GŁÓWNY

Stworzenie mocnej ekonomicznie i innowacyjnej spółki, efektywnie wykorzystującej zasoby materialne i niematerialne w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na globalnych rynkach wyrobów drzewnych.