Historia

historia

- Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego z siedzibą w Szczecinku powstało w wyniku kolejnych przekształceń przedsiębiorstwa państwowego funkcjonującego pod nazwą Rejon Przemysłu Leśnego w Szczecinku, które utworzone zostało na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dniem 01 stycznia 1950 r.

- 18 kwietnia 1964 Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zmienił nazwę przedsiębiorstwa na Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.

- Z dniem 01 stycznia 1969 r. na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,  Przedsiębiorstwo zostało połączone z Okręgowym Przedsiębiorstwem Przemysłu Drzewnego w Słupsku i Biurem Zbytu Drewna w Szczecinku - przejmując ich majątek i zachowując swoją dotychczasową nazwę.

- 01 lipca 1975 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Przedsiębiorstwo podzielone zostało na trzy jednostki. Z jednostek położonych na terenie województwa koszalińskiego utworzone zostało  Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego - na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

- 15 lutego 1995 r. Minister Przekształceń Własnościowych zmienił status prawny Firmy z przedsiębiorstwa państwowego na jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, która dnia 1 czerwca 1995 r. została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Koszalinie pod nazwą: "Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna".

- 16 stycznia 1996 r. 60% akcji Spółki KPPD - Szczecinek S.A. zostało wniesione przez Ministra Przekształceń Własnościowych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, z czego 33% akcji objął X NFI - późniejszy Foksal NFI S.A.

- 28 czerwca 1996 r. Skarb Państwa zlecił Spółce dokonanie nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom 15% akcji Spółki, a reszta ( 25%) pozostała w jego gestii.

- 09 października 1997 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Dodatkową serię objęli dotychczasowi akcjonariusze. Zmieniło to w istotny sposób strukturę akcjonariatu. Pakiet większościowy posiadany przez NFI Foksal S.A. zwiększył się prawie do 55%.

- 14 sierpnia 1998 r. akcje Spółki zostały dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd do obrotu publicznego i od tej pory Spółka posiada status spółki publicznej.

- W maju 2000 r. Spółka otrzymała certyfikat FSC® (system kontroli pochodzenia produktów), który dotyczy użycia drewna z certyfikowanych obszarów leśnych do własnej produkcji.

- 15 listopada 2002 r. otrzymała Spółka certyfikat jakości ISO 9001:2000.

- 15 stycznia 2003 r. akcje Spółki zadebiutowały na rynku CeTO.

- 17 kwietnia 2003 r. nastąpiły znaczące zmiany w akcjonariacie Spółki. Dotychczasowy podmiot dominujący - NFI Foksal S.A. sprzedał na rzecz spółki menedżersko-pracowniczej "Drembo" sp. z o.o. wszystkie posiadane akcje KPPD-Szczecinek S.A., stanowiące prawie 49%  jej kapitału zakładowego.

- 05 września 2007 r. Skarb Państwa przestał być akcjonariuszem Spółki - bowiem odpowiadając na wezwanie Kronospan Holdings Ltd z siedzibą na Cyprze zbył cały posiadany pakiet akcji Spółki, stanowiący prawie 16% jej kapitału zakładowego.

- 17 października 2007 r. nastąpił debiut giełdowy akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zakwalifikowana została do sektora "przemysł drzewny" pod nazwą KPPD (symbol KPD).

- 28 kwiecień 2008 r. nastąpiła zmiana największego ze znaczących inwestorów. Kronospan Holdings Ltd. z Cypru sprzedał cały posiadany pakiet akcji stanowiący 21,71% kapitału zakładowego, swojej spółce zależnej Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

- 01 maja 2010 r. Spółka przeniosła swoją siedzibę do nowego budynku w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.

- w listopadzie 2011 r. rozpoczęto budowę nowego tartaku w Kaliszu Pom

- 31 maja 2012 r. zlikwidowano Oddział Spółki:  Zakład Budowy Maszyn w Szczecinku "MADREW"

- 31 lipca 2014 – zlikwidowano Oddział Spółki Skład Fabryczny nr 1 w Szczecinku