Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.05.2014 r.

 

 1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Ogólna liczba akcji KPPD - Szczecinek S.A. to 1.622.400 ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta akcji )
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 1.622.400 ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta głosów )
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela

3) dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu
raport roczny 2013
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r. w tym ocena sytuacji spółki

4) Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.05.2014 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 30.05.2014 r.

5) wzory formularzy

Wzór formularza pełnomocnictwa
Wzór formularza instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o zmianach w procesie organizacji i obsługi walnego zgromadzenia spółki publicznej, uwzględniające zmiany w Kodeksie spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. nr 13, poz.69

 

Relacja z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 30.05.2014 r.