Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r.

 

1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

   Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. na wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

   2) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji KPPD - Szczecinek S.A. to 1.622.400 ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta akcji )
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 1.622.400 ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta głosów )
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela

3) dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu
raport roczny 2011
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r. w tym ocena sytuacji spółki

4)Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 31.05.2012 r.

5) wzory formularzy

Wzór formularza pełnomocnictwa
Wzór formularza instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o zmianach w procesie organizacji i obsługi walnego zgromadzenia spółki publicznej, uwzględniające zmiany w Kodeksie spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. nr 13, poz.69

 

Relacja video z obrad WZA w dniu 31.05.2012 r.