Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r.

 

1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 

2) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Ogólna liczba akcji KPPD - Szczecinek S.A. to 1.622.400 ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta akcji )
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 1.622.400 ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta głosów )
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela
3) dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu
raport roczny
ocena sytuacji spółki KPPD w 2009 r.przez Radę Nadzorczą
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 r.
4) wzory formularzy
Wzór formularza pełnomocnictwa
Wzór formularza instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 15.06.2010 r.


Relacja z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 15.06.2010 r.