Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE ( tys zł )   - plik w formacie .xls do pobrania

Wyszczególnienie

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r. 2016 r. 2017 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

184 530

194 440

223 240

227 292

230 513

263 936

258 614 265 023 290 707

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 577

-187

6 025

6 196

5 694

6 619

3 800 5 647 5 934

Zysk ( strata) brutto

-1 270

-1 808

4 201

5 054

4 693

5 193

3 101 4 462 5 509

Zysk ( strata) netto

- 1 203

-1 655

3 254

3 939

3 959

4 053

2 307 3 400 4 239,2

Aktywa razem

105 059

98 331

117 179

121 523

123 793

125 174

138 952 149 126 152 955

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

56 121

51 048

66 642

67 047

65 358

62 686

72 041 78 817 78 373

Zobowiązania długoterminowe

12 946

9 103

13 873

16 110

15 089 

14 314

28 671 20 646 20 171

Zobowiązania krótkoterminowe

37 403

35 850

44 367

41 765

40 521

37 973

33 186 48 343 46 792

Kapitał własny

48 938

47 283

50 537

54 476

58 435

62 488

69 911 70 311 74 582

Kapitał zakładowy

5 094

5 094

5 094

5 094

5 094

5 094

5 094 5 094 5 094

Liczba akcji (szt)

1 622 400

1 622 400

1 622 400

1 622 400

1 622 400

1 622 400

1 622 400 1 622 400 1 622 400

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( zł)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wyszczególnienie

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r. 2016 r, 2017 r.

Rentowność sprzedaży (zysk netto/ przychody ze sprzedaży)

-0,7 %

-0,85 %

1,46 %

1,73%

1,72 %

1,54 %

0,89% 1,28 % 1,46 %

wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

1,28

1,25

1,39

1,49

1,45

1,51

1,79 1,32 1,36

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,48

0,46

0,50

0,48

0,45

0,42

0,45 0,46 0,67

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) ( zysk netto/aktywa ogółem)

-1,1 %

1,68 %

2,78 %

3,24%

3,20 %

3,24 %

1,66% 2,28 % 2,77 %